SOUP JOUMOU

Premye janvye, nou bwè soup joumou
Se sa-n fè, byen klè pou-n di Leklè-Chal
E a bòfrè-l-la, kounye-a, se kou pa nou
Ou-menm la-a, ou dwe konnen poukisa
Manje sila-a, se pa sèlman anvi pou saliv
Soup sa-a gen yon mesaj sakre, andaki
Mwen vi-n dekode-l pou ou pakanpak.
Se avèk jiwomon nou fè soup joumou
Pou-l tou jòn, koulè viktwa avèk lajwa
Jòn, pou-n sonje lafyèv jòn te ede-n-tou
Lanati te avèk nou.
 
Non, pa gen soup jomou san joumou
Ou ka fè soup jòn ak poud kolonbo-kiri
Men san jiwomon, se pa soup joumou
Konsa tou, pa gen Ayisyen san Ayiti
Manje s’on fòksesa ki fè manm plonbe
Men-tou, ay! lè n-ap voye kiyè monte
Se monte, n-ap monte, nan listwa alanvè
Ou pa ka fè soup joudlan-an, nenpòt jan
Gen kondiman ou bezwen ki enpòtan
Rale solèy-la, mete-l’ anba chodyè-w
Fòk gen joumou.
 
Pou bèl soup joumou endepandans-la
Ou bezwen bon vyann animal san vlen
Chode,,tranpe davans, byen asezonnen 
Ak sitwon, zoranysi, epis, sèl, ten e lay
Se vyann piwoksidal sa-a k-ap sove-w
Ak rès bwakochon yèswa-a, lyanntranpe
Ki kite-w anmalmakak,  maltèt e kèplen
Si-w se moun èbivò ki manje tankou lapen
Eke-w twouve manjevyann se kanibalis
Enben, pa mete ni frize, ni kochonpeyi
Pou ou, èske m-te mèt mete yon ti vyann ?
 
Pou kokennchenn soup joumou inite-a
Nou bezwen seleri; ou bezwen zonyon
Zonyon fè-n kriye, lè-n  koupe-l an won
Nou plere pa fòs pou-n wè tray-kalinda
Nou kriye bon dlo denkou, toutbonvre
Lèzonyon gen yon pwa senbolik ki peze
Ki raple-n fiyèt-lalo, konkistadò-kolon
Ak sant zonyon nan bouch, anba bra-yo
Ki te debake sou tè vyèj, rivaj santibon
Bèl peyi sa-a, peyi mòn-dèyè-mòn, dlo.
Fòk genyen zonyon.
 
Pou bòl soup joumou angran Desalin-nan
Nou bezwen ponmdetè; ou bezwen lòzèy
Yon ti branch ase  pou li awome soupyè
San lòzèy, odè nouvèlan soup-la ap fè mank
Ti fèy sa-a, arebò-l fè tidan-tidan, dantèl 
Ki vin ba-w yon fòm goying, prent dantle
Chak fwa je-w tonbe nan soup lòzèy rache
Rale enfo k-ap kabicha sou 2 zòrèy lontan
Nan bwa tiwa memwa-w, rale-l, wa sonje, 
Avèk esklav, kolonblan pa-t nan griyen dan
Fòk gen lòzèy.
 
Pou chòdyè makawon soup joumou libète-a
nou bezwen makawoni; ou bezwen kawòt
Pafwa kawòt gen ti grenn bab ra, dous, mòl
Youn Baryè-Boutèy, lòt-la jous Lakou-Breda
Retinòl kawòt-la ka fè moun wè byen  leswa
Tousen Louveti, swav, te tèt koupe a kawòt
Se t’on gason fen, je klere, ki te wè lit-la klè
Menmlè, sou tout wout, san lalin, se te tenèb, 
Li amoli blan-an ak djòl dous eklere, chankre 
Ke menm nan solèy midi, blan-an pa ka wè.
Fòk gen kawòt.
 
Pou bèl soupyè soup joumou fratènite-a
Ou bezwen navè, ou bezwen powo koulong
Wi, powo ou eskalyonn ki soti “Ashkelon”
Lakay Filisten Kanaan kolon te tchaktchak
Lè-n wè powo-a, yon fèy epè, won, kou rèd 
K-ap layite; fè yon laplanch mediteraneyen
Nan soup-la, pou-l benyen, n-a va raple-n’
Se sèl kab ki lye Ayisyen ak Filisten: powo
N-a sonje, 2 pèp sa yo pase anba kout javlo
Kal bato, zago kolon nan pelerinay kwaze
Fòk gen powo.
 
Pou bòl kristal joumou sitwouy egalite-a
Nou bezwen pèsi; ou byen bezwen chou
Lè-n kenbe, nan pla men-n, yon chou lou
Won, tankou boul kanno nevyèm brigad
Ak gwo fèy pwès, rèd, vlope youn sou lòt
Sa dwe raple-w gwo batay Krèt-Apyewo
Kote brav-yo  tire katafal boul kanno cho
Boulèt chou, kanno fatal, anfè ou anwòch
Pou-n di: “Si-w ka desann, lamitye desann
Men, w-ap jwenn yon vil anfe-e-ansann”.
 
Dekoupe soup joumou-an  kòrèkteman
 
Bonnapeti ! 
 
 
Tèks sa-a, se Schiller Marcelin ki ekri-li, an Mas 2010; li rele “Soup Joumou”. Tèks sa-a, fè pati 
“Extra Fatal”, yon CD Schiller Marcelin fè parèt nan mwa Desanm 2010, nan Mayami, Etazini.
“Soup Joumou” plase an uityèm nan CD-a.

About EchoCulture.org

Echo Culture, créée en juin 2011 à Providence, Rhode Island (USA), est une association haitienne d’échanges culturelles, apolitique et à but non lucratif. Elle a pour mission de promouvoir l’art et la culture à travers des manifestations culturelles comme la danse, le theatre, la peinture et la litterature.

Posted on 12 April 2013, in Creole poetry. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a comment / Ecrire un commentaire

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: