Blog Archives

An n al Lazil: Yon liv tout moun dwe li


Page de couvertureAn n al Lazil, se tit yon liv pwezi ki ekri pa Fred Edson Lafortune. Liv sa a pibliye nan Trilingual Press nan peyi Etazini. Se yon powèm-flèv ki genyen 112 paj. Se powèt Pierre Richard Narcisse ki fè prefas la.

Tout moun k’ap fè pwomosyon oubyen k’ap defann lang kreyòl Ayisyen an ap renmen goute liv sa a. Tout moun ki renmen pwezi ap pran plezi pou li liv sa a. Nou li l plis pase twa fwa deja, men sanble plis nou li l, plis nou gen apeti pou n li l ankò. Etandone richès liv la, nou chwazi pale de kèk aspè ki kapte atansyon nou kòm lektè.

An n al Lazil se yon bèl travay sou lang kreyòl la. Powèt la konn kijan pou l makònen epi marye mo yo ansanm pou fè yo pran fòm tankou li t’ap fè yon eskilti. Nan An n al Lazil, mo yo gen nanm, yo gen vi, yo danse yanvalou, rada, petwo, nago ak konpa manba. Mo yo pran tout kalite fòm, tout kalite koulè tankou powèt la se yon atis pent. Mo yo danse nan yon melodi yo menm ankò kreye:

« depi m pa tande vwa w

tout rèv senyen kou tifi yo vyole

nan foli fè laplanch

mwen pran kò w pou lanmè

yon ti kanal pou bato kè m » (paj 95)

Nan An n al Lazil, mo yo kouri, yo pyafe, yo vòltije, yo pale, yo depale, yo jwe jon, yo jwe vyolon nan yon mizik ki karese zòrèy nenpòt moun k’ap tande oubyen k’ap li:

« si w al avè m cheri

ma pran cheve w pou dra blan

lè vwazinay pa la » (paj 31)

Yon envitasyon ki gen plizyè fòm ak dimansyon

An n al Lazil, se yon envitasyon powèt la fè yon moun ke li renmen pou al dekouvri Lazil, kote souvni danfans li kache, kote l sere sekrè foli l. Liv la kòmanse avèk yon mank, yon absans. Kòmsi moun powèt la ap envite pou fè vwayaj la pa la:

« tout batan pòt fèmen sou douvanjou

depi lè w pati

yon gwo pwela pandje sou fenèt mwen

isit pa gen solèy

pa gen bonjou

isit pa gen lanmou

pa gen je dou

chak fwa lannuit pwente

mwen panse avè w… » (paj 13)

Lè nou chache fouye dekòtike liv la, nou jwenn imaj ki epapiye, ki simaye toupatou. Imaj ki tradui absans oubyen nostalji powèt la genyen pou lakay li, peyi danfans li. Absans yon peyi. Absans yon kilti:

« isit pa gen djondjon

pa gen chanmchanm

isit pa gen bwapen

pa gen sakpay

tout batan pòt s’on tren ki pa kanpe

yon bil ki pa peye… » (paj 14)

Yon envitasyon pou rebwaze yon peyi k’ap depafini. Yon envitasyon pou mete fen ak lamizè:

« … n’a plante pye bwa

pou n rebwaze mòn makwaf

n’a rara tè

ede peyizan yo plante ankò » (paj 90)

Lè nou li pi lwen toujou nan liv la, nou jwenn plizyè vwa, plizyè antite, fò w ta di powèt la se doub li, oubyen pwòp tèt li, l’ap envite pou fè vwayaj la:

« mwen ak doub mwen

s’on ti zile

se rès yon kontinan k’ap gagari lanmè » (paj 14)

« … lakay pa janm kite m

se la mwen ak doub mwen soti

se la mwen ak doub mwen rete » (paj 15)

Pafwa, envitasyon an lanse ak yon antite k’ap viv nan yon lòt monn. Nan yon lòt espas-tan. Nan yon lòt dimansyon:

« Nan mitan espas

ki separe m avè w

w’ap vwayaje nan yon tinèl limyè

yon mouchwa blan an bandoulyè

w’ap jwe ak silans lannuit

kote vwa k’ap fredonnen chante lanmou

s’on lòt monn moun pa ka wè » (paj 60)

Pafwa nou gen lenpresyon ke moun sa a oubyen antite sa a powèt la ap envite a pa ekziste ankò:

« non w vòltije pasipala

tanbou frape nan bitasyon

yon flè pouse nan demanbre

ou ale sanzatann

mò sibit

o! lanmò kite yon ma dlo

sou popyè lavi

o! tout ma dlo sou popyè

se lizyè ki separe lanmò ak lavi » (paj 60)

Yon liv ki gen plizyè tèm

Gen plizyè tèm ki parèt nan An n al Lazil, men tèm prensipal yo se: vwayaj, mank, separasyon, espas-tan, lanmò ak lanmou. Se tèm sa yo ak yon pakèt lòt ki fè bèlte ak richès liv la. An n al Lazil montre kapasite lang kreyòl la genyen pou fè yon pwezi ki solid, san tonbe nan voye monte, fasilite, popilis ak fòlkloris. Se fason powèt la ajanse mo yo ki fè fòs liv la. Pa gen yon ti detay nan lanati ki gen chans chape anba plim Fred Lafortune, soti nan ti fomi fou sou fèy bwa rive jouk nan kochma linivè:

« m’ap kouri san kalson

yon eklips pandje nan kou m

lè kò nou fè nofraj

nan transpò foli lavi » (paj 42)

Tan an se yon tèm ki parèt plizyè fwa nan liv la. Se sa ki fè liv la gen yon dimansyon filozofik. Metafizik:

« kisa ki la ki pa nan yon espas ak yon tan ?

Kisa ki pa la ki la » (paj 32)

« tout tan fini nan enfini yon lòt tan

non

tan an pa ni fini ni enfini

non

pa gen tan ki pa letènite » (paj 73)

Yon powèt mistik

Fred Edson Lafortune se yon powèt espirityèl. Mistik. Li melanje foli, rèv ak reyalite. Se sa ki fè An n al Lazil se yon liv ki gen plizyè dimansyon. Toupatou nan liv la, nou jwenn plizyè estwòf ki sanble ak yon envokasyon, yon transandans, yon dedoubleman, yon fòmil majik, yon lapriyè:

« sèt ponyen pwav

yon nich gèp

twa wa

twa dam

twa vyèj dou » (paj 33)

« Twa zanj femèl

sèt chakra

yon piramid

yon boul je » (paj 98)

Pafwa, sans mistik la parèt sou lòt fòm, fòk ou chache, fouye, pou rive konprann sa powèt la vle di:

« a! Sekrè ma dlo s’on tabliye

fèy akasya lonbray rèv lòm » (paj 63)

Yon powèt inivèsèl

Powèt la pran tout sa li jwenn nan la nati, li ba yo fòm, li ede yo chak jwe yon patisyon pou ede lang kreyòl la taye banda, fè bòzò, fè chelbè tankou yon demwazèl ki pral marye. An n al Lazil gen yon pouvwa ipnotik. Li transpòte tout moun k’ap li powèm yo Lazil. Menm moun ki pa janm al Lazil gen chans pou yo ale. Ou mèt chita sou yon dodin lakay ou, ou ka gen tan rive Lazil je klè pandan w’ap feyte Liv la. An n al Lazil gen yon dimansyon inivèsèl. Pafwa, powèt la mennen w nan lòt peyi, nan lòt kilti:

« … lè tout matadò kite korida

kite koridò » (paj 92)

Nan An n al Lazil, inivèsalite a parèt sou plizyè fòm:

« lemonn s’on majigridi

sèt milya kretyen vivan

sèt milya djòl gran louvri…» (paj 61)

An n al Lazil soti anba plim Fred Lafortune, men ou ta di se vwa tout moun, se vwa tout pèp k’ap pale ladann pou eksprime santiman yo. Santiman revolisyon k’ap dòmi depi yon bon bout tan, ki kase chenn baryè silans. Santiman lanmou, nostalji, foli ki marinen ak aspirasyon tout moun ki koupe fache ak rasin zantray:

« a! Tout kote nan powèm nan

lazil se gout san pèp aprè revolisyon » (paj 54)

An n al Lazil pote souvni tan lontan ak avanyè. Lè w’ap li liv la, w’ap sonje yon moman, yon bagay byen espesyal ki t’ap dewoule pandan ou te yon kote an Ayiti ap fè yon bagay byen espesyal, menm si se yon istwa ki te kòmanse fennen nan memwa w. Nou savoure An n al Lazil avèk apeti tankou yon bon moso griyo ki fri nan yon chodyè sou twa wòch dife. An n al Lazil fè nou santi n chita bò yon plaj, anba yon solèy twopical ap tande mizik twoubadou pandan n’ap manje lanbi, bwè dlo kokoye. An n al Lazil fè nou tande zwazo k’ap chante nan maten douvanjou. Li fè nou tande vwa timoun k’ap benyen, tire lobe nan larivyè, fè lago nan lalin klè, tire kont anba tonèl pay kokoye.

Yon liv tout moun dwe li

An n al Lazil s’on bèl travay sou lang kreyòl la. Se yon kokennchenn fèt imaj, estilistik ak estetik. Pa gen pyès imaj ki gratis nan liv la. Pafwa, powèt la itilize aliterasyon oubyen asonans kòm imaj pou l jwe ak son mo yo:

« gen tan ki tante kite tan… » (paj 45)

Pafwa tou, pou l jwe ak mo yo, li itilize antanaklaz ki se itilizasyon menm mo a nan 2 sans diferan:

« … mwen panse avè w

jan m panse maleng nan pye m » (paj 53)

Chak “panse” sa yo gen yon sans diferan. Nou jwenn anpil lòt vè kote powèt la itilize menm imaj sa a:

« tande valè kout vaksin

k’ap tann wòb ou tann bò rivyè » (paj 21)

Chak “tann” sa yo tou gen yon sans diferan. Premye “tann” nan gen sans tan k’ap pase. Alòske dezyèm “tann” nan gen sans rad ki tann.

Pou latriye ak kantite imaj k’ap fè bèbèl nan liv sa a, pou n ta kontinye analiz nou, se yon lòt liv pou n ta ekri. Fred Lafortune kite wout la tou louvri pou tout moun, tout lektè, tout kritik ki ta renmen ale Lazil, al eksplore yon monn ektraòdinè ke sèl foli, lanmou, ak pwezi ka fè w viv. Ann al Lazil, se yon pwezi ki alamòd. Modèn. Se pa yon liv ou ka li trapde, brid sou kou, detan twamouvman, tankou yon chen fou. Se yon liv pou pran tan pou degiste, pou dijere tankou yon dous makòs, yon kowosòl, yon doukounou, yon dous kokoye, yon bonbon siwo, yon konparèt…

Nou ankouraje tout moun pou li An n al Lazil. Se yon liv tout timoun lekòl, etidyan, pwofesè ak moun k’ap fè rechèch sou lang kreyòl Ayisyen an dwe li. Se yon liv ki ta dwe rantre nan pogram, kou ak etid literati an Ayiti.

Nou felisite powèt la pou talan l, epi nou ankouraje l pou l kontinye ekri. Fèt la poko fini. Tout mizik ak divètisman toujou la, an n al Lazil.

Meritès Abelard

Pwofesè nan Johnson and Wales University

Rhode Island (USA)

Haïti/Québec: « Tour Opérateur » ou « Voyagiste », lequel des deux conduira les touristes sur les plages d’Haïti ?


Questions de terminologie

 « TOUR OPÉRATEUR » OU « VOYAGISTE » :

LEQUEL DES DEUX CONDUIRA LES TOURISTES SUR LES PLAGES D’HAÏTI ?

Par Robert Berrouët-Oriol

Linguiste-terminologue

Montréal, le 26 janvier 2013

La lecture soutenue des journaux, magazines et blogs, publiés en français tant en Haïti qu’en diaspora, fournit au chercheur une extraordinaire mine de renseignements sur plusieurs aspects du traitement de l’écrit. Le chercheur y puise d’utiles données quant à la compétence écrite des ‘’sujets écrivants’’ que sont les journalistes professionnels ou occasionnels et nombre de rédacteurs ponctuels d’articles peu familiers des exigences et protocoles de rédaction. Dans les textes publiés par les médias, il peut apprécier les niveaux ou registres de langue, l’amplitude et la rigueur du vocabulaire conceptuel, général et/ou technique, l’activité néologique, les emprunts et les calques, la maîtrise de la syntaxe comme celle du sujet traité, etc. ‘’Sujet écrivant’’ lui aussi, le chercheur est également un ‘’sujet apprenant’’ capable de s’enrichir continuellement de ses observations linguistiques.

Je viens de lire avec profit, dans Le Nouvelliste[1] de Port-au-Prince, un article (« Vacances Sunwing » annonce ses opérations (sic) sur Port-au-Prince ») qui soulève une intéressante question d’ordre terminologique. En voici un extrait.‘’Dès le mercredi 17 juin prochain, les premiers vols directs du Groupe de voyage Sunwing à destination de Port-au-Prince au départ de Montréal s’effectueront. Ces vols se réaliseront en partenariat avec Haïti Express qui est un tour opérateur (sic) spécialisé sur cette destination depuis plusieurs années. Les tarifs et les horaires de vols du Groupe sont déjà disponibles dans les systèmes informatisés des agences de voyages’’.

Le lecteur aura noté que le journaliste utilise le terme ‘’tour opérateur’’, un calque morphologique de l’anglais ‘’tour operator’’. Le terme ‘’tour opérateur’’ est un calque improductif et tout à fait inutile, redondant, que les Français, en France, emploient sans justification terminologique crédible, comme du reste ils le font lorsqu’ils utilisent à tort ‘’escalator’’ en lieu et place d’ ‘’escalier mécanique’’,‘’sponsoriser’’ au lieu de ‘’commanditer’’,  ‘’sponsor’’ plutôt que ‘’commanditaire’’, etc. Le calque est dit inutile, improductif ou redondant lorsqu’il fait double emploi avec un équivalent français uninotionnel conforme au système de la langue. On entend par calque morphologique un ‘’Calque dont la forme étrangère est traduite et remplacée dans la langue emprunteuse par une forme nouvelle qui imite le modèle morphosyntaxique étranger et reproduit plus ou moins exactement l’image véhiculée par la langue étrangère‘’ (Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française).

Retour sur les données terminologiques

L’intrus ‘’tour opérateur’’, employé à tort et à travers dans nombre de pays de la Francophonie, a fait l’objet de plusieurs enquêtes et dossiers terminolinguistiques en France, au Québec, en Suisse et en Belgique. Les Commissions de terminologie de la France et du Québec –qui étudient les langues de spécialités, les vocabulaires scientifiques et techniques, et non pas la langue générale–, ont analysé le calque morphologique ‘’tour opérateur’’ et elles ont statué. La Commission de terminologie de l’Office québécois de la langue française, en juillet 1981, a recommandé le terme ‘’voyagiste’’ (n. m., n. f.) dont les synonymes sont : ‘’organisateur de voyages’’ (n. m.), ‘’organisatrice de voyages’’ (n. f.). Les domaines d’emploi et d’appellation d’emploi de ces termes sont : hébergement et tourisme > voyage. Cette Commission a également recommandé d’éviter l’emploi des formes fautives ‘’tour-opérateur’’,‘’tour opérateur’’ et  ‘’opérateur de tour’’. Le ‘’voyagiste’’ est donc une  ‘’Personne morale ou physique qui commercialise des voyages à forfait directement ou par l’entremise d’agences de voyages’’ (Grand dictionnaire terminologique) Dans l’Hexagone, la Commission générale de terminologie et de néologie de France a officialisé les termes ‘’organisateur de voyages‘’ et ‘’voyagiste‘’ en 1992.

Pour sa part, la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement fédéral canadien,Termium Plus, consigne sur ses fiches les données suivantes : (a) ‘’tour operator’’ => ‘’organisateurde voyages’’; (b) ‘’group operator’’ => ‘’organisateur de voyages en groupe’’; (c) ‘’wholesale tour operator’’ => ‘’voyagiste’’; (d) ‘’packager’’ => ‘’entreprise  voyagiste’’. Termium Plus définit l’‘’entreprise voyagiste’’ dans un rapport d’équivalence synonymique avec le ‘’voyagiste’’ : [Entreprise qui] confectionne un voyage à forfait dont il étudie l’itinéraire, la durée, les horaires. Établit le devis du voyage, rédige le programme qu’il présente au public sous diverses formes, circulaires, brochures […] de l’entreprise ou une agence de publicité […]‘’.  Termium Plus précise de surcroit, au champ ‘’note’’ de son dossier terminologique, que le terme ‘’tour-opérateur’’ est à proscrire d’après la Commission de terminologie du tourisme de la France. Enfin elle observe que les termes ‘’organisateur de voyages en groupe’’ et ‘’voyagiste’’ ont été  uniformisés par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Résumons. Au plan notionnel, les sèmes définitoires provenant de diverses sources terminologiques et lexicographiques recoupent in fine ceux du dictionnaire généraliste en ligne Sansagent que l’on peut facilement consulter sur Internet : ‘’Le ‘’voyagiste’’ est un organisme chargé d’organiser des séjourstouristiques en assemblant plusieurs prestations de ses fournisseurs (compagnies aériennes, hôteliers, autocaristes, restaurateurs, guides, etc.) et de les vendre à un prix tout compris, c’est-à-dire un « forfait ». Il anticipe la demande de la clientèle en proposant ses offres de forfaits en brochure.’’(http://dictionnaire.sensagent.com/tour%20op%C3%A9rateur%20/fr-fr/) L’auteur de l’article « Vacances Sunwing » annonce ses opérations (sic) sur Port-au-Prince » aurait donc pu sans difficulté employer, en lieu et place de l’erratique ‘’tour opérateur’’, le terme exact ‘’voyagiste’’ recommandé par les Commissions de terminologie que je viens de mentionner et qui sont connues depuis plus de trente ans pour la rigueur scientifique de leurs travaux. Mais dans tous les cas de figure son article a le grand mérite d’ouvrir une fenêtre sur la problématique des emprunts en français et, avec le même intérêt, en créole, dès lors que l’on fait appel à des termes spécialisés dans l’usage grand public de la langue écrite.

La vie des langues : emprunt linguistique, emprunt lexical

Depuis la nuit des temps les langues naturelles sont des langues voyageuses et elles entrent en contact les unes avec les autres. En fonction de leurs besoins de communication, les locuteurs des langues naturelles inventent des termes nouveaux ou procèdent par emprunt. L’Histoire fournit de nombreux exemples attestant que les langues naturelles sont aisément ‘’emprunteuses’’ : elles empruntent, développent des mécanismes d’emprunt, et n’importe quelle langue peut être appelée un jour, selon le contexte et la culture, à emprunter des termes de ses réserves basilectales[2] ou mésolectales (emprunt interne) comme elle peut puiser dans les réserves lexicales d’une autre langue (emprunt externe) pour nommer des réalités courantes ou en mutation, ou pour exprimer de nouvelles réalités. On désigne ce phénomène courant sous le nom d’ ‘’emprunt linguistique’’, ainsi défini : ‘’Procédé par lequel les utilisateurs d’une langue adoptent intégralement, ou partiellement, une unité ou un trait linguistique (lexical, sémantique, morphologique, syntaxique, phonétique) d’une autre langue. Ce procédé de l’emprunt inclut le calque linguistique où le transfert de sens s’effectue par traduction. Le terme désigne également l’élément emprunté (unité ou trait linguistique).’’ (Grand dictionnaire terminologique). Par exemple, il est attesté que le locuteur créolophone a emprunté de l’anglais le terme ‘’bucket’’ (seau, récipient destiné à recevoir un liquide) et qu’il l’a transformé en ‘’bokit’’ dans la même aire sémantique. Il y a plus de trente ans, en Haïti, le parquet d’une maison était lavé à l’aide d’un ‘’kòlèt’’ (créole), l’équivalent d’une ‘’serpillère’’ (français). Aujourd’hui, le même parquet est nettoyé au moyen d’une ‘’mòp’’, également une ‘’serpillère’’, tandis que le ‘’flyer’’ a remplacé ‘’l’affiche’’ et ‘’l’affichette’’ en créole comme en français. Lors du sanglant coup d’État des narcotrafiquants des FAd’H (Forces armées d’Haïti) en 1991, les locuteurs anglophones ont lu et entendu dans tous les médias de langue anglaise le terme ‘’coup d’État’’ qui n’a pas d’équivalent en anglais. L’anglais l’a tout simplement emprunté du français, comme elle a fait sienne les termes ‘’cappucino’’, ‘’hors-d’œuvre’’, etc. Le Littré – Dictionnaire de la langue française (1872-77) consigne ainsi la définition du terme ‘’maïs’’ : « ‘’Mahis’’, mot haïtien, d’après Hernandez, Hist. plant. VI, 44. M. le professeur Fée dit (Souvenirs de la guerre d’Espagne, p. 128) que, d’après un passage d’Antonio Solis, on ne peut douter que le maïs ne soit originaire d’Amérique ; ainsi le nom de blé de Turquie est impropre.’’ Le terme ‘’maïs’’ est de la sorte défini par le Centre national de ressources textuelles et lexicales du CNRS de France : ‘’Emprunt, par l’intermédiaire de l’espagnol maiz «id.», au taino [Arawak d’Haïti] où le mot a dû avoir la forme mahiz(cf. 1555, Poleur, Histoire naturelle et généralle des Indes… » En clair, la langue française a emprunté depuis fort longtemps, de l’Arawak, langue amérindienne, le terme ‘’maïs’’, pour exprimer une réalité nouvelle qui n’existait pas en France aux premiers jours de la colonisation.

Les linguistes qui travaillent sur le phénomène des langues en contact ont à dessein approfondi la notion d’ ‘’emprunt lexical’’. Pour étayer cette notion, je donne longuement la parole à la linguiste Christiane Loubier, de l’Office québécois de la langue française :

« L’appellation emprunt lexical correspond à un emprunt intégral (forme et sens) ou partiel (forme ou sens seulement) d’une unité lexicale étrangère. L’emprunt lexical porte essentiellement sur le mot, dans sa relation sens-forme. Cette caractéristique le différencie des autres catégories, particulièrement de l’emprunt syntaxique et de l’emprunt phonétique. C’est dans le lexique d’une langue que les emprunts sont les plus nombreux. On distingue quatre principaux types d’emprunts lexicaux :

1. L’emprunt intégral, qui est un emprunt de la forme et du sens, sans adaptation ou avec une adaptation graphique ou phonologique minimale.

Exemples : staff, shopping bag, lobby, artéfact, démotion, jamboree.

2. L’emprunt hybride, qui est un emprunt de sens, mais dont la forme est partiellement empruntée.

Exemples : dopage, focusser, coach de vie.

3. Le faux emprunt, qui a l’apparence d’un emprunt intégral et qui est constitué d’éléments formels empruntés, mais sans qu’aucune unité lexicale (forme et sens) ne soit attestée dans la langue prêteuse. Ainsi, en français, il peut exister un terme composé de formants anglais, mais sans que cette forme, d’apparence anglaise, ne corresponde véritablement à un terme anglais.

Exemples : Tennisman est une forme créée en français, mais imitée de l’anglais. En anglais, on utilise plutôt tennisplayer pour nommer le joueur de tennis. Relooker, utilisé au sens de « donner une nouvelle apparence », est un terme créé en français à partir de look. Brushing est également une création française lorsqu’il est utilisé dans le sens de « séchage à la brosse ». L’équivalent anglais est blow-drying.

Parfois, le faux emprunt résulte d’un emprunt limité à la forme. Il donne lieu à des sens différents selon la langue.

Exemples : En anglais, slip n’a pas le sens de « petite culotte que l’on porte comme sous-vêtement ». Dans cette langue, briefs désigne le sous-vêtement masculin et panties, le sous-vêtement féminin. Pin’s (avec une apostrophe faussement anglaise) est parfois employé au sens d’« épinglette », alors qu’il fait référence à une « épingle » en anglais. »  (Christiame Loubier, « De l’usage de l’emprunt linguistique», document en ligne : http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/terminologie/20110601_usage_emprunt.pdf)

Dans le cas d’Haïti, les flux migratoires et le poids des échanges économiques avec les États-Unis, depuis 1934 notamment, expliquent que les emprunts lexicaux du français comme du créole, proviennent en grande partie de l’anglais. Mais il serait intéressant d’étudier par ailleurs la typologie des emprunts à l’espagnol compte-tenu de l’élargissement et de la différenciation sociale des flux migratoires haïtiens vers la République Dominicaine, en particulier depuis le séisme de 2010.

Toujours est-il qu’en prenant appui sur le cadre théorique proposé par Christiane Loubier, il est loisible de repérer nombre d’emprunts lexicaux (des termes simples et des termes complexes) de l’anglais vers le français d’Haïti, et d’en faire par la suite une classification (taxinomie) pour en démontrer le mécanisme. Ainsi, il y a belle lurette depuis que le terme ‘’staff’’ est employé aussi bien en français qu’en créole. L’installation du capitalisme financier en Haïti a accouché, dans le domaine de la comptabilité, du terme ‘’payroll’’ qui est la ‘’paie’’ selon l’Institut canadien des comptables agréés (2006). Les fiches terminologiques des Services linguistiques de Radio Canada consignent, pour le terme ‘’payroll’’, les deux variantes orthographiques suivantes : ‘’paie’’ (1987) et ‘’paye’’ (1978). Pour sa part, le Grand dictionnaire terminologique atteste, pour ‘’payroll’’, les équivalents français ‘’paie’’, ‘’liste de paie’’, ‘’frais de personnel’’, ‘’bordereau de paye’’. L’anxiogène ‘’black-out’’, (arrêt de l’alimentation électrique), en créole comme en français, est passé dans la langue de tous les jours depuis fort longtemps, au grand dam d’un Premier ministre qui promet le miracle, d’ici six mois, d’une électrification totale du pays. À Port-au-Prince, la Rue des Miracles est déjà en embuscade… Quant à lui, le terme complexe ‘’focus group’’ figure dans Le Nouvelliste du 25 janvier 2013, à l’article « Un focus group sur le leadership pour la prévention du SIDA» (http://lenouvelliste.com/rubriques/ideesetopinions.php). L’auteur de l’article aurait pu librement choisir un équivalent français conforme au système de la langue : il aurait pu utiliser les équivalents ‘’groupe de discussion’’, ‘’groupe de clientèle’’, ‘’réunion de groupe’’ proposés en 2003 et 2006 par le Grand dictionnaire terminologique, tandis que la Commission générale de terminologie et de néologie de France proposait en 2006 l’équivalent ‘’groupe cible’’ pour rendre le terme complexe ‘’focus group’’.

 Pour revenir à notre tout premier exemple, le Petit Larousse en ligne –interrogé le 25 janvier 2013–, consigne les termes ‘’tour-opérateur’’, ‘’tour-opérateurs’’ (sans aucun marqueur d’usage du type ‘’calque’’, ‘’anglicisme’’, ‘’terme à éviter’’) tout en précisant qu’ils sont synonymes de… ‘’voyagiste’’, terme pourtant officialisé en 1992 par la Commission générale de terminologie et de néologie de France. Cet exemple permet de clarifier un malentendu existant souvent parmi les locuteurs bilingues créole-français quant à la conformité d’un terme consigné dans un dictionnaire généraliste. Le simple fait qu’un terme figure dans un dictionnaire usuel, en particulier Le Petit Larousse, ne signifie pas qu’il soit porteur de la distinction ‘’recommandé’’ ou ‘’normalisé’’, étiquettes qui relèvent du mandat des Commissions de terminologie. Autrement dit, le locuteur ou le rédacteur doit bien comprendre que la présence d’un terme dans un dictionnaire généraliste signifie que ce terme a été relevé dans plusieurs sources et qu’il a été consigné au titre d’une attestation de son existence. L’esprit critique est donc de mise, en dictionnairique comme dans l’usage des dictionnaires : ne pas prendre pour argent comptant ou ‘’parole d’évangile’’ tout ce qui figure dans un dictionnaire généraliste. La présence des termes proscrits ‘’tour-opérateur’’, ‘’tour-opérateurs’’ dans le Petit Larousse en ligne, en 2013, atteste que la direction éditoriale de ce dictionnaire a passé outre l’officialisation en 1992 du terme ‘’voyagiste’’ par la Commission générale de terminologie et de néologie de France. La production d’un dictionnaire généraliste tel que Le Petit Larousse n’est pas exempte d’erreurs ou de choix lexicographiques parfois douteux sinon laxistes : le lecteur doit le savoir afin de faire des choix éclairés, entre autres en comparant les propositions d’équivalences ainsi que les définitions de termes fournies par différents dictionnaires.

Alors, « tour opérateur » ou « voyagiste » : lequel des deux conduira les touristes sur les plages d’Haïti ? Certainement le « voyagiste » puisque le « tour opérateur » est à proscrire pour les raisons terminolinguistiques que j’ai présentées. Les touristes seront sans doute quelques dizaines à quitter l’extrême froidure du Canada pour tenter l’expérience d’une offre touristique qui –les décideurs politiques haïtiens devraient le savoir–, doit s’arrimer aux questions terminologiques et linguistiques que j’ai soulevées dans cet article et dans l’article ‘’La boutique hors-taxes de Madame la Ministre’’(Potomitan : http://www.potomitan.info/ayiti/berrouet-oriol/boutique.php). L’offre touristique est un lieu-clé d’échanges linguistiques intensifs et diversifiés : elle est donc porteuse d’enjeux linguistiques et terminologiques dont il faut déjà mesurer la nature. L’État haïtien mérite d’être interpellé sur ce créneau également, à l’aune de la parité statutaire des deux langues officielles d’Haïti, le créole et le français, et dans le cadre de la future première loi d’aménagement de ces deux langues. Celle-ci devra circonscrire, en particulier pour permettre au créole de développer son potentiel productif, une politique de l’emprunt linguistique ouverte, rigoureuse et rassembleuse.

[Robert Berrouët Oriol, linguiste-terminologue, poète et critique littéraire, est l’auteur de la première étude théorique portant sur « Les écritures migrantes et métisses au Québec » (Québec Studies, Ohio, 1992). Sa dernière œuvre littéraire, « Poème du décours » (Éditions Triptyque, Montréal 2010), a obtenu en France le Prix de poésie du Livre insulaire Ouessant 2010. Ancien enseignant à la Faculté de linguistique d’Haïti, il est également coordonnateur et coauteur du livre de référence « L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions » — Éditions du Cidihca, Montréal, février 2011, Éditions de l’Université d’État d’Haïti, Port-au-Prince, juin 2011. OEuvre de fiction poétique en librairie le 30 janvier 2013 : «DÉCOUDRE LE DÉSASTRE suivi de L’ÎLE ANAPHORE »]

 

[1]  Le Nouvelliste, 24 janvier 2013 : http://lenouvelliste.com/article4.php?newsid=70143

[2] Le basilecte et l’acrolecte sont des termes spécialisés du vocabulaire de la créolistique. Dans une situation de continuum linguistique, le basilecte est la variété de langue la plus éloignée du pôle défini comme ‘’supérieur’’, celle qui comprend le maximum de traits et est le moins valorisé socialement. Certains illustrent le basilecte par le vocable ‘’kreyol rèk’’. Dans une situation de continuum linguistique, l’acrolecte désigne la variété de langue, souvent interférentielle, qui se classe dans la zone intermédiaire entre deux pôles, l’acrolecte (proche de la forme européenne standard) et le basilecte.

Crédit : Robert Berrouët-Oriol/Echo Culture

%d bloggers like this: